Acasă Actualitate ANUNŢ – LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA, OLT

ANUNŢ – LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA, OLT

85

LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA OLT

Str. PRINCIPALĂ, nr. 109; CRÂMPOIA, jud. Olt; Tel.: 0249485238
e-mail scoalacrimpoia@yahoo.com

ANUNȚ

Liceul Tehnologic Crâmpoia , județul Olt organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a patru funcții contractuale vacante – suplimentare ,în calitate de partener, în cadrul structurii responsabile cu implementarea proiectului POCU,CodMy SMIS :129663, „Dezvoltare centru socio-comunitar Crimpoia”,, conform Hotărârii de Guvern nr. 286 / 2011 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează :
• Responsabil partener– 1 post
• Personal didactic– 2 posturi
• Consilier școlar – 1 post

în data de :

• 17 decembrie 2020 , ora 10,00 selecția dosarelor
• 18 decembrie 2020 , ora 10,00 interviul

la sediu lLiceului Tehnologic Crâmpoia, com.Crâmpoia, județul Olt .

I. PROBE DE CONCURS

1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Interviul.

Conditi igenerale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale ,conform art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, si anume :

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de inscrierepentru a ocupa un post contractual vacant sautemporar vacant trebuie sa contină:
– cerere de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor superioare şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă
– cazierul judiciar
– adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
– curriculum vitae
– copie certificat de naştere, căsătorie

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

1. Conditiispecificepentruocupareapostului de Responsabilpartener:

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniu istorie-filologie ;
• Vechime in specialitatea postului – minim 5 ani într-o functie de conducere
• Studii masterale în domeniul managementului proiectelor europene
• Minim 3 ani vechime in coordonarea și implementarea proiectelor europene

2. Conditiispecificepentruocupareapostului de personaldidactic 1

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de educație fizică și sport ,Activitate motrică extracurriculară și curriculară
• minim 3 ani experiență în activități și proiecte extrașcolare

3. Conditiispecificepentruocupareapostului de personaldidactic 2

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniu filologie (limbă străină);
• minim 3 ani experiență în activități și proiecte extrașcolare.

4. .Conditiispecificepentruocupareapostului de ConsilierȘcolar

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniu științele educatiei.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Liceului Tehnologic Crâmpoia, judetul Olt, in termen de 10 zile lucrătoare( 24.11.2020- 10.12.2020 ) – de la publicarea anunțului de concurs in Monitorul Oficial partea a – III- a .

Bibliografiapentruocupareapostului de Responsabilpartener 1,duratădeterminată:

1.Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;
2.- Metodologie de organizare a programului ,, Școală după școală”-OMEN nr.5349/2011
3. Legea Educației Naționale nr.1/2011

4. Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
5. Ordonanța de Urgență nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificările și complectările Legii concurenței nr.21/1996, cu modificările și complectările ulterioare;
6. Scheme de ajutor minimis;
7. Ghidul Solicitantului Condiții Speciale.

Bibliografia pentru ocuparea posturilor de personal didactic -2 posturi,durată determinată

1.Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;
2.- Metodologie de organizare a programului ,, Școală după școală”-OMEN nr.5349/2011
3. Legea Educației Naționale nr.1/2011

Bibliografia pentru ocuparea postului de Consilier Școlar

1.Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;
2.- Metodologie de organizare a programului ,, Școală după școală”-OMEN nr.5349/2011
3. Legea Educației Naționale nr.1/2011

Relatii la telefon : 0249/485238

DIRECTOR,
Prof. CIAUȘU VIENA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here