Acasă Actualitate Primăria Slatina face angajări! Ce posturi sunt scoase la concurs…

Primăria Slatina face angajări! Ce posturi sunt scoase la concurs…

419
       Într-o transparență totală, fără niciun fel de interese pentru a favoriza pe cineva în defavoarea altcuiva, Primăria Municipiului Slatina organizează în data de 08.11.2021, ora 10:00 – proba scrisă/concurs de recrutare în condițiile generale stabilite de lege, pentru locuri de muncă ce se pot transforma în cariere de lungă durată pentru cei interesați și corespunzători cerințelor.
Astfel, în cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, se caută un post de consilier – clasa I, grad profesional superior, și tot în cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, un post de inspector – clasa I, grad profesional asistent.
Persoanele interesate au în față, pe lângă provocarea profesională, o carieră de lungă durată, dată de stabilitatea funcției, un salariu decent și o recunoaștere comunitară a valorii profesionale. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi – 40 de ore pe săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina.
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să aibă un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele:
– formularul de înscriere, conform anexei Nr. 3 la HG Nr. 611/2008, cu modificarile și completările ulterioare;
– curriculum vitae, modelul comun european,
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;
– copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
– copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– cazierul judiciar:
– declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 08.10.2021 – 27.10.2021 inclusiv.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului și condițiile specifice de participare la concurs sunt cele alăturate.
Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată este prevăzut în anexa Nr. 2D din HG Nr. 611/2008.
Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa Nr. 2D şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilități, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele depuse la dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Pentru relații suplimentare vă puteti adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcții Publice, Pregătire Profesională din cadrul Primăriei Municipiului Slatina, persoana de contact: Sburliș Mihaela Cerasela – şef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, telefon: (0249) 439.233, (0249) 439.377, e-mail: office@primariaslatina.ro.
Anunțul de concurs, așa cum este întocmit, poartă semnătura primarului municipiului Slatina, Constantin Stelian Emil Moț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.