Acasă Actualitate ANUNŢ

ANUNŢ

28

Anunț de participare la licitație publică

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru inchiriere spațiu, ce aparține domeniului privat al comunei Deveselu, astfel:
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, judeţul Olt, telefon 0249510560, fax 0249510580, e-mail primariadeveselu@yahoo.com.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu în suprafaţă de 25 m2 si 50 m2 teren aferent cladirii situata în comuna Deveselu, sat Comanca, str. Nichita Stănescu nr. 129, aparținând domeniului privat al comunei Deveselu, pentru desfasurarea activitatilor de comert. Închirierea se face conform art. 314 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HCL nr 35/29.12.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se gasesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Deveselu.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment stare civilă, registratura și relații cu publicul, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249510560, fax: 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/caiet, ce se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 24.02.2021, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redacteaza în limba româna.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.03.2021, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele vor fi depuse la registratura Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.03.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: actiunea in justiție se poate introduce la Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249 414 989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, in termen de 30 de zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here