Acasă Actualitate Comunicat de presă

Comunicat de presă

86

Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI, comunica initierea procesului de selectie a fiselor de proiecte finantate din POR 2014-2020 pentru intreprinderile sociale de insertie ce se organizeaza in cadrul proiectului „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791 – Contract de finantare nr. POCU/390/5/1/12379, POCU 2014-2020, AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Valoarea bugetului alocat apelului POR/ GAL/2020/9/2/OS 9.1 aferent întreprinderilor de economie socială de inserție este de 81.165 EUR (ajutor financiar nerambursabil). Pentru prezentul apel de selectie, la nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro, iar cea maxima este de 81.165 EUR / intreprindere unica. Plafonul de minimis de 200.000 euro nu va putea fi depasit cumulat pentru fondurile accesate de solicitant din POR (prin prezentul apel de selectie) si din POCU (apelul dedicat finantarii soft a intreprinderilor de economie sociala ce urmeaza a fi deschis in cadrul GAL INIMA ROMANATIULUI), in vederea asigurarii complementaritatii de tip multifond la nivelul ariei functionale a SDL).

Fisele de proiecte vor putea fi depuse spre evaluare la ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI in perioada 01.04-04.05.2020, zilnic de luni pana vineri intre orele 12:00-20:00. Dosarul va contine documentele precizate in Ghidul Solicitantului si Anexe, public pe site-ul www.galinimaromanatiului.ro / www.primariacaracal.ro

Fisele de proiecte ce vor fi selectate de catre GAL INIMA ROMANATIULUI vor fi supuse verificarii AM POR/ADR SUD VEST OLTENIA si vor putea fi transmise via Mysmis in cadrul apelului de selectie specific, conform GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritara 9 – Sprijinirea REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Informatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al GAL din Cuza Voda, nr. 8, municipiul Caracal, jud. Olt, telefonic la 0764 722 223 sau via email transmitand o solicitare la gal.inimaromanatiului@gmail.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here