Acasă Fără categorie ANUNŢ – PRIMĂRIA CRÂMPOIA

ANUNŢ – PRIMĂRIA CRÂMPOIA

87

ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI CRÂMPOIA
NR. 3505/ 23.11.2020

ANUNŢ

Primăria Comunei Crâmpoia , județul Olt organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a șase funcții contractuale vacante – în afara organigramei , după cum urmează :

Manager proiect – 1 post
Expert selecție și menținere Grup Țintă – 2 posturi :
Expert selecție și menținere Grup Țintă – 3 posturi
in data de :

• 17 decembrie 2020 , ora 10,00 selecția dosarelor
• 18 decembrie 2020 , ora 10,00 interviul

la sediul Primăriei comunei Crâmpoia, județul Olt .

I. PROBE DE CONCURS

1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Interviul.

Conditii generale
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale , conform art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, si anume :

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de inscriere pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant trebuie sa contina :
– cerere de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor superioare şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestăvechimea în muncă
– cazierul judiciar
– adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
– curriculum vitae
– copie certificat de naştere, casatorie

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

1. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Manager proiect :

studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul IT și Informatică economică;

2. Conditii specifice pentru ocuparea postului de expert selecție și menținere Grup Țintă – 2 posturi :
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul filologie sau asistență socială

3. Conditii specifice pentru ocuparea postului de expert selecție și menținere Grup Țintă – 3 posturi
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
vechime în muncă – minim 5 ani

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Crimpoia, judetul Olt, in termen de 10 zile lucratoare ( 24.11.2020- 10.12.2020 ) – de la publicarea anuntului de concurs in Monitorul Oficial partea a – III- a .

Bibliografia pentru ocuparea postului de Manager proiect – durata determinată
Constituția României , Titlul III, Cap V, Secțiunea a2-a –Administrația publică locală
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare
. Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
Ordonanța de Urgență nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificările și complectările Legii concurenței nr.21/1996, cu modificările și complectările ulterioare;
Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;
HOTARARE Nr. 52 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

Bibliografia pentru ocuparea posturilor de expert selecție și menținere Grup Țintă – 2 posturi : durata determinata :

Constituția României , Titlul III, Cap V, Secțiunea a2-a –Administrația publică locală
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare
Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;

Bibliografia pentru ocuparea posturilor de expert selecție și menținere Grup Țintă – 3 posturi : durata determinata :

Constituția României , Titlul III, Cap V, Secțiunea a2-a –Administrația publică locală
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare
Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5: ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comuniăţii”;

Relatii la telefon : 0249/485020

PRIMAR,
IONEL MIREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here