Acasă Interviu „ANRE urmărește în permanență îmbunătățirea cadrului de reglementare în vederea creșterii eficienței...

„ANRE urmărește în permanență îmbunătățirea cadrului de reglementare în vederea creșterii eficienței activității operatorilor de distribuție”

821

Interviu cu CORNELIA SULGER, membru în Comitetul de Reglementare al ANRE

Parlamentul României a votat în noua componență a ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Doemniul Energiei), în funcția de membru, pe Cornelia Sulger. Un practician în domeniu, cu o vastă experiență, Cornleia Sulger știe ce trebuie și ce înseamnă acest domeniu sensibil în relația instituțională cu beneficiarii sistemului, cetățenii și companiile consumatoare, care produc plus-valoare în economia națională.
Originară din Slatina, Cornelia Sulger a acceptat să răspundă unui set de întrebări menite să clarifice, pentru publicul larg, ce înseamnă ANRE și care sunt pârghiile sale de reglementare în domeniul în cauză…

– După o lungă perioadă derulată pe baricadele furnizorului de energie, acum aţi trecut de partea autorităţii publice care reglementează piaţa în domeniu. Cum e acum în noua poziţie?
– Alegerea mea, de către Parlamentul României, ca membru în Comitetul de reglementare al ANRE a însemnat, la acel moment, o adevărată provocare pentru activitatea mea profesională. De atunci, au trecut aproape 10 luni iar experiența avută de partea cealaltă a ”baricadei”, cum o numiți dumneavoastră, mi-a fost și îmi este, în continuare, utilă în activitatea de reglementare pe care o desfășor, pentru ducerea la îndeplinire a rolului și misiunii conferite ANRE, prin lege. Crearea unui sistem de reglementări care să răspundă exigenţelor privind asigurarea unor pieţe concurenţiale cu adevărat funcționale și eficiente şi cerinţelor privind asigurarea unui cadru de reglementare orientat către consumator, reprezintă unul din obiectivele pe care îl noul Comitet de reglementare îl urmărește, în mod constant. Iar în acest sens, acordăm o atenţie deosebită corelării semnalelor de piaţă cu reacţia şi cerinţele clienților finali pentru că, doar în acest fel, cadrul de reglementare poate produce efecte viabile, capabile care să răspundă așteptărilor tuturor părților implicate.

– Ce-și propune noul Comitet de Regelementare?
– În timpul relativ scurt de când și-a început activitatea, noul Comitet a reușit să demareze un amplu proces de revizuire și actualizare a sistemului de reglementări existent, cu precădere a reglementărilor centrate pe consumator. Și aș dori să dau doar câteva exemple, în acest sens. Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor privind transparentizarea costurilor care compun tariful de energie electrică în vederea stabilirii unor tarife corecte la consumatori a fost modificată Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în sensul creșterii transparenței în procesul de stabilire şi aprobare a tarifelor de distribuţie și evitării includerii în aceste tarife a unor costuri nejustificate. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor rețelelor electrice de interes public, ca urmare a evaluării aspectelor practice rezultate din aplicarea prevederilor cadrului de reglementare actual privind racordarea la rețea a fost aprobată modificarea și completarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public în vederea îmbunătățirii condițiilor de acces la rețelele electrice de interes public și reducerii costurilor cu racordarea (de ex.: modificarea definițiilor instalației de racordare și a tarifului de racordare, în sensul excluderii contorului de energie electrică din componența instalației de racordare, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare).
De asemenea, în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare privind asigurarea tranzacționării gazelor naturale în condiții de concurență, de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială au fost aprobate noi Reguli generale privind piața centralizată de gaze naturale, menite să asigure referințe de preț bazate pe cerere și ofertă, care să conducă la o concurență loială a operatorilor din sectorul gazelor naturale în favoarea consumatorilor, precum și echilibrarea sistemului național de transport al gazelor naturale în vederea creșterii siguranței și continuității alimentării cu gaze naturale. În scopul armonizării cadrului legislativ din sectorul gazelor naturale, conform Programului de reglementări aprobat pentru anul 2018, ANRE continuă reînnoirea cadrului de reglementare pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale. În acest scop, urmează să fie aprobată o nouă metodologie de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare, care va include noi principii de calcul şi de recunoaştere a costurilor operatorilor licenţiaţi menite să ducă la formarea de prețuri corecte la consumatori. Și, aș dori să închei seria exemplelor cu o premieră pentru piața de energie electrică din România, și anume desemnarea Enel Energie Muntenia S.A. în calitate de Furnizor de Ultimă Instanță opțional (FUI opțional), pentru zonele de rețea Moldova, Oltenia, Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud, aprobată în această lună, care va conduce la creșterea numărului de opțiuni pe care un client beneficiar de serviciu universal le va avea la încheierea contractului de furnizare, pentru locurile de consum amplasate în cele 5 zone de rețea menționate

– Este piaţa în domeniul energiei una care pune pe rol principal consumatorul, iar în plan secundar interesele marilor operatori?
– Deschiderea pieţei de energie electrică a avut ca scop eliminarea monopolului natural şi a integrării pe verticală a sectorului energetic şi înlocuirea acestora cu mecanisme concurenţiale. În prezent, există un sistem descentralizat în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, iar interfața pentru consumatori este reprezentată de furnizor. Potrivit mecanismului pieței de energie electrică, energia electrică produsă este transportată de la locul de producere către consumatori prin rețelele electrice de transport și prin rețelele electrice de distribuție ale companiilor de distribuție. Distribuitorul de energie este persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție care deține rețeaua electrică dintr-o anumită regiune. Acesta distribuie energia electrică consumatorilor din regiunea respectivă, se ocupă de întreținerea și modernizarea rețelei electrice și remediază defecțiunile care provoacă întreruperile în alimentarea cu energie electrică, fiind responabil pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și pentru calitatea acesteia. Activitatea de furnizare/vânzare a energiei electrice include o serie de servicii precum citire, facturare, încasare, intermediere relație client-operator de rețea, încheiere contract de furnizare și derulare contract conform prevederilor legale, investigare și soluționare în termen a sesizărilor și reclamațiilor primite de la clienți, informarea acestora în cazul unor modificări ale cadrului legislativ aplicabil, consultanță ș.a.m.d. Practic, furnizorul asigură și facturează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, pe baza unui contract de furnizare, este entitatea cu care se negociază și se încheie contractul, emitentul facturii și persoana de legătură între distribuitor și clientul final. Deschiderea totală către concurență a piețelor de energie oferă consumatorilor posibilitatea de a-şi alege în mod liber furnizorul, iar, în prezent, toți consumatorii de energie electrica, inclusiv cei casnici, pot incheia contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurența cu orice furnizor detinator de licență de furnizare a energiei electrice activ pe piața energiei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire.

– Consumatorul primeşte acasă o factură extrem de complicată. Îndrăzneşte acesta dacă cere simplificarea conţinutului documentului de plată?
– Modelul unic de factură, care a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 și care a intrat in vigoare la 1 martie 2016, se aplica doar consumatorilor casnici şi noncasnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată de către Furnizorii de Ultimă Instanță. Introducerea acestui model a avut ca scop unficarea la nivel national a datelor de consum/tarif prezentate in factura de energie electrica, astfel incat elementele facturate sa poata fi identificate și verificate. Prima pagina a noului format de factura contine, pe langa datele de identificare, perioada de facturare, data scadenta etc, doar contravaloarea totala a consumului de energie facturat, toate datele de calcul (inclusiv componentele tarifare aplicate) si informatiile de interes (de ex. ordinele/avizele ANRE aplicabile in perioada pentru care a fost emisa facture, modalitati de plata etc.), iar detalierea acestora este prezentată pe pagina/paginile urmatoare (detalii factura) sau pe verso. Astfel, se asigura consumatorului prezentarea graduala, intr-un format standard, a tuturor elementelor necesare pentru verificarea corectitudinii sumelor facturate si a datelor care intra in calculul acestora. Trebuie menționat însă că furnizorii concurențiali pot avea propriul model de factura, cu condiția respectării prevederilor cadrului de reglementare privind furnizarea energiei electrice la clienții finali, mai precis a Regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, cu modificările și completările ulterioare. Așadar, consumatorii casnici pot alege să rămână la furnizorul de ultimă instanță, caz în care vor primi factura conform modelului unic sau pot alege un furnizor concurențial, caz în care vor avea modelul de factură practicat de furnizorul pe care l-au ales.

– România, chiar şi judeţul Olt, teritorii unde sunt şi acum în picioare stâlpi de lemni de la electrificarea din anii ‘60. E moral acest lucru?
– În vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță cu privire la continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, precum și pentru calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice, operatorii de rețea, prin managementul propriu, decid ce investiții sunt necesare, precum și prioritizarea acestora. Iar acolo unde constată că indicatorii de performanță nu mai pot fi îndepliniți, trebuie să ia măsurile necesare pentru remedierea unor astfel de situații, inclusiv prin înlocuirea elementelor de construcție a liniilor electrice de joasă tensiune, dacă acest lucru este necesar.

– Caz ipotetic: pe un teren neutilizabil agricol din curte decid să montez nişte panouri solare, care produc energie. De ce primesc piedici atunci când vreau să furnizez în reţea surplusul?
– Este adevărat, aceasta dificultate a existat, în trecut, pentru consumatorii casnici care și-au instalat unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, situație care s-a datorat exclusiv aspectelor de natură fiscală care impuneau modificarea legislației in domeniu. Aceste dificultăți însă nu vor mai exista în viitor deoarece, chiar săptămâna trecută, Parlamentul României a adoptat legea pentru aprobarea Ordonanței de urgenta (OUG) 24/2017 ce modifică şi completează Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) și care conține prevederi care vor permite accesul la rețea și comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie de persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile. După intrarea în vigoare a acestei legislații, ANRE va putea elabora cadrul de reglementare adecvat condiţiilor care vor fi stabilite prin lege.

– Investiţiile de racord se fac pe banii viitorului beneficiar. Reţeaua e imediat trecută în proprietatea furnizorului. Curat-murdar, ar zice un clasic în viaţă.
– Accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorul de distribuţie (nu furnizorul). Potrivit legii (Legea energiei electrice și gazelor anturale nr. 123/2012 – Titlul 1, cu modificările și completările ulterioare), la stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalaţiilor operatorului de reţea şi utilizatorul acesteia se au în vedere mai multe elemente, respectiv tipul instalaţiei, care poate fi: de transport, de distribuţie sau de utilizare, precum si limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de operatorul de reţea şi să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului. Instalația de utilizare este instalaţia electrică a utilizatorului, în aval de punctele de delimitare (care este locul în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea) și nu include instalația de racordare. Instalaţia de racordare este instalația electrică care este realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului și care, asa cum spuneam mai sus, este situată, de regulă, pe domeniul public si rămâne în patrimoniul operatorului de reţea pentru a putea fi folosită, ulterior, în vederea racordării de noi utilizatori la reţeua electrică de interes public. De asemenea, este important pentru utilizatori să rețină că tariful pentru accesul la reţeaua electrică de interes public este reglementat de ANRE.

– Poate ANRE să dispună în ceea ce priveşte planul de investiţii al operatorilor din domeniu?
– ANRE realizează anual monitorizarea programelor de investiții ale operatorilor de distribuție concesionari, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Astfel, operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție transmit programele de investiții la începutul anului, acestea sunt analizate de ANRE pe baza documentelor de promovare a lucrărilor, urmărind respectarea de către aceștia a structurii lucrărilor, a valorii anterior aprobate pentru anul respectiv, a obligației de a promova investiții eficiente economic. Pe baza observațiilor și solicitărilor ANRE privind actualizarea acestor programe, operatorii revizuiesc programele, inclusiv prin operarea unor modificări care sunt inerente procedurilor de derulare a investițiilor, în urma cărora anumite lucrări sunt amânate iar altele sunt devansate. După încheierea situațiilor financiare ale anului, ANRE analizează prin comparație cu programul stabilit anterior lucrările de investiții finalizate de operatori, acceptând sau, după caz, respingând anumite lucrări care nu îndeplinesc criteriile necesare, prevăzute de cadrul de reglementare menționat pentru a fi incluse în tariful reglementat. Anul acesta, am modificat cadrul de reglementare privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice emis în anul 2016, în sensul introducerii obligației operatorilor de distribuție de a realiza cel puţin 95 % din valoarea totală a programului anual de investiţii aprobată de ANRE. Stabilirea necesarului de lucrări de investiții și de mentenanță în rețelele electrice de distribuție la un nivel astfel dimensionat încât să se asigure siguranța, fiabilitatea și eficiența acestora este responsabilitatea exclusivă a operatorilor de distribuție. Aceștia pot și au obligația legală să stabilească programe de investiții și de mentenanță fundamentate pe analize și evaluări efectuate în cadrul activității de management al activelor. În plus, începând cu anul 2017, activitatea de analiză a investițiilor în rețelele electrice de distribuție se realizează în cadrul unei structuri organizatorice a ANRE dedicate, cu atribuții exclusiv în acest domeniu.

– Cum vi se pare preţul la energia electrică în România astăzi?
– Piața de energie electrică este deschisă complet, ceea ce înseamnă că toți consumatorii de energie electrică pot opta pentru încheierea de contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurență, cu orice furnizor activ pe piața de energie electrică. În prezent, pe piața cu amănuntul de energie electrică activează: Furnizori de ultimă instanță (FUI) care au obligația de a furniza clienților casnici energie electrică în regim de serviciu universal (SU), consumul acestora fiind facturat la tarife/prețuri avizate de ANRE; Furnizori concurențiali, care au dreptul de a furniza energie electrică tuturor categoriilor de clienți finali, ȋn condiții contractuale liber convenite de părți. Furnizorul vinde energia electrică clientului final la prețul și în condițiile comerciale de furnizare convenite cu acesta prin negociere sau, după caz, la prețul și condițiile comerciale din oferta-tip pentru care respectivul client final a optat. Clienții casnici au dreptul necondiționat la serviciul universal (SU), adică să le fie furnizată energie electrică în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE. Iar cu privire la acest aspect, doresc să reamintesc că, în ședinta din data de 22.05.2018, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat scăderea, în medie, cu 3,53% a valorii prețurilor maxime pentru serviciul universal aplicate de FUI obligat consumatorilor casnici începând cu 1 iulie 2018. Mai mult, în ședința din 20.06.2018, Comitetul de reglementare a aprobat desemnarea Enel Energie Muntenia S.A. în calitate de Furnizor de Ultimă Instanță opțional (FUI opțional), pentru zonele de rețea Moldova, Oltenia, Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud. În calitate de FUI opțional, Enel Muntenia SA asigură, la cerere, furnizarea energiei electrice în regim de serviciu universal, în aceleași condiții de siguranță și calitate ca și FUI obligat și la un preț mai mic. Pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019, prețul avizat pentru FUI opțional Enel Muntenia SA este cu 0,3% mai mic față de cel al furnizorului obligat pentru zona de rețea respectivă. Un client casnic poate schimba oricând și fără costuri FUI obligat cu un FUI opțional, care păstrează obligația de a asigura furnizarea energiei electrice în regim de serviciu universal, în aceleași condiții de siguranță și calitate. Iar în cazul în care, un client casnic dorește să revină din piața concurențială la regimul de serviciu universal, o poate face oricând, adresându-se FUI obligat sau oricărui FUI opțional din zona sa de rețea, având asigurat prețul avizat de ANRE.

– Ce înseamnă liberalizarea pieţei?
– În anii 1990, când majoritatea piețelor naționale ale electricității și gazelor naturale erau încă monopoluri, statele membre UE au decis să deschidă treptat aceste piețe concurenței. Liberalizarea totală a pieţelor a reprezentat un punct de referinţă in evoluţia sectorului energiei și a fost un eveniment important al anului 2007, când 14 ţări europene, printre care şi Romania, şi-au deschis spre concurenţă pieţele de energie, astfel că, acum, toți consumatorii de energie, inclusiv cei casnici, sunt liberi să-și aleagă singuri furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale dintr-o gamă mai largă de concurenți. Dreptul de a-şi alege furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale reprezintă principalul avantaj pe care liberalizarea competitiţiei îl aduce consumatorilor, aceştia având posibilitatea să convină direct cu furnizorii termenii şi condiţiile privind prestarea serviciului de furnizare. În acelaşi timp însă consumatorul care nu va dori să facă uz de dreptul de a-şi alege furnizorul sau care va considera că oferta furnizorului nu este convenabilă, va putea beneficia, în continuare, de serviciile furnizorului de ultimă instanță, acesta fiind obligat să asigure prestarea serviciului de alimentare cu energie a consumatorului respectiv în regim de serviciu universal.

– Cum poate ANRE să intervină în preţul pe care îl dispune furnizorul?
– Ca urmare a finalizării calendarului de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică (termen final 31.12.2017), începând cu data de 01.01.2018, ANRE nu mai stabilește tarife reglementate pentru activitatea de furnizare, consumul clienților casnici urmând a fi facturat la tarife/prețuri pentru serviciul universal avizate de către ANRE, in conditiile pe care le-am prezentat mai sus.

– Ce propuneri aveţi dumneavoastră pentru legislaţia actuală luând în considerare experienţa în domeniu?
– Pentru anul 2018, obiectivele ANRE rămân cele legate de permanenta actualizare și completare a legislației secundare existente în vederea asigurării dezvoltării sectorului energetic în condiţii de concurenţă, transparenţă şi tratament nediscriminatoriu. Reglementările emise de ANRE vor continua să se concentreze pe aspecte legate de creşterea eficienţei pieţelor de energie şi integrarea acestora în piaţa europeană, armonizarea legislaţiei secundare cu prevederile legislaţiei primare şi ale codurilor europene, dezvoltarea platformelor de tranzacţionare, aplicarea prevederilor regulamentelor europene privind integritatea şi transparenţa pieţelor, asigurarea integrării surselor de energie regenerabile într-un mod sigur şi fiabil, încurajarea investițiilor și nu în ultimul rând informarea şi protecţia consumatorilor. Prin Programul de reglementări care a fost aprobat pentru anii 2018-2020, vom continua reînnoirea cadrului de reglementare într-un ritm alert, în vederea atingerii obiectivelor privind dezvoltarea unei legislații secundare mai clare și mai transparente care să asigure premisele pentru maturizarea pieței de energie electrică și crearea unei piețe de gaze naturale cu adevărat funcționale.

– ANRE are competenţă să vadă dacă marii furnizori şi-au respectat contractele post-privatizare?
– Deși nu este parte semnatară a contractelor de privatizare și nu are competențe în urmărirea realizării obligațiilor ce decurg din acestea, ANRE urmărește în permanență îmbunătățirea cadrului de reglementare în vederea creșterii eficienței activității operatorilor de distribuție prin realizarea de investiții eficiente în rețele, reducerea pierderilor în rețele și reducerea costurilor de operare/mentenanță controlabile în vederea stabilirii unor tarife corecte pentru toți consumatorii din România. În plus, așa cum am menționat mai înainte, activitatea de analiză a investițiilor în rețelele electrice de distribuție se realizează, în prezent, în cadrul unei structuri organizatorice noi, care are în atribuții desfășurarea activităţilor necesare pentru analiza lucrărilor de investiții și mentenanță realizate în rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice…

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here