Acasă Cultură 23 MARTIE 1945 – REFORMA AGRARĂ, în documentele vremii

23 MARTIE 1945 – REFORMA AGRARĂ, în documentele vremii

376
       În cursul accelerat al istoriei, după 23 AUGUST 1944, era necesar să se găsească soluțiile potrivite pentru „mersul înainte” al ROMÂNIEI.
În urma confruntărilor, la 6 martie 1945 se trecea la o etapă ce presupunea adevărate bătălii, atât pe „frontul extern”, cât mai ales pe cel intern. În acest sens, după reintegrarea ARDEALULUI, în contextul Convenției de Armistițiu, prioritatea esențială, considerată atunci „o piatră de încredere la temelia ROMÂNIEI de mâine”, era legiferarea reformei agrare ca pârghia fundamentală pentru îmbunătățirea situației țărănimii, considerată cea mai oropsită clasă socială…

1279
1945 MARTIE 23
Textul decretului lege pentru înfăptuirea reformei agrare
MINISTERUL AGRICULTURII și DOMENIILOR
LEGEA Nr. 187

     MIHAI I
Prin grația lui DUMNEZEU și VOINȚA NAȚIONALĂ, rege al ROMÂNIEI, la toți de față       și viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul Agriculturii și Domeniilor cu nr. 48.040, din 22 martie 1945, văzând JURNALUL CONSILIULUI DE MINIȘTRI Nr. 448/1945, am decretat și decretăm:

DECRET LEGE
Pentru înfăptuirea reformei agrare

CAP I
Scopul legii (Dispozițiuni generale)

Art. 1 Reforma agrară este pentru țara noastră o necesitate națională, economică și socială. Agricultura României se va sprijini pe gospodării puternice, sănătoase și productive, pe gospodării care sunt proprietatea particulară a celor ce le stăpânesc.
Art. 2 Scopul reformei agrare este:
a) mărirea suprafețelor arabile ale gospodăriilor țărănești existente, care au mai puțin de 5 Ha;
b) crearea de noi gospodării țărănești individuale pentru muncitorii agricoli fără pământ;
c) înființarea, prin apropierea orașelor și a localităților industriale a unor grădini de zarzavaturi pentru aprovizionarea muncitorilor, funcționarilor și meseriașilor;
d) rezervarea unor terenuri pentru școli agricole și ferme experimentale model, în vederea ridicării nivelului culturilor agricole, a producției de semințe selecționate, a creșterii vitelor și creării și dezvoltării industriei agricole, terenuri care vor fi sub administrarea statului.
(…)

CAP IV
Procedura expropierii și împroprietăririi

Art. 9 Primarii comunelor rurale sunt obligați ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentei legi în „MONITORUL OFICIAL”, să întrunească în adunarea generală pe toți țăranii plugari din comuna respectivă, fără pământ sau care au până la 5 Ha teren proprietate, pentru alegerea comitetului local de împroprietărire, compus din 7-15 membri.
Rezultatul alegerii va fi înscris într-un proces-verbal semnat de toți cei prezenți.
(…)
Art. 18 Tabloul celor îndreptățiți va fi înaintat la prefectura județului respectiv, pentru ca odată cu eliberarea titlului de proprietate să se facă înscrierea proprietății în cartea funciară. Toate actele de înscriere sînt scutite de orice impozite, taxe sau timbru.
(…)

CAP V
DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Împroprietăritul primește pământul liber de orice datorii și obligații.
(…)
Art. 23 Regimul pădurilor și viilor va face obiectul unei legi speciale.
Art. 24 Un regulament va stabili toate chestiunile de amănunt pentru aplicarea prezentei legi.
Art. 25 Pentru aplicarea prezentului decret lege este însărcinat ministrul agriculturii și domeniilor.
Art. 26 Prezentul decret-lege întră în vigoare în ziua publicării lui.
Dat în BUCUREȘTI, 23 martie 1945

 MIHAI R

     Ministrul agriculturii și domeniilor,
     ROMULUS ZĂRONI

     „Monitorul Oficial” an C XIII, Nr. 68 bis din 23 martie 1945, p. 2205-2208

1317
1945 APRILIE 9
Textul regulamentului legii Nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare

Art. I Reforma agrară este pentru țara noastră o necesitate națională și socială.
Îndeplinirea acestei necesități fiind de mare urgență, aplicarea legii reformei agrare se va sfârși în cel mai scurt timp.
(…)
Art. III În categoria de proprietari expuși exproprierii…
a) Cetățenii români care au făcut parte din armata germană SS precum și ascendenții și descendenții lor.
b) Cetățenii români care au plecat cu armata germană și maghiară.
(…)
Art. IV Inventarul viu și mort de orice categorie expropiat se preia de către consiliul comunal care răspunde pentru buna păstrare.
(…)
Art. XIII Ferme model – acele exploatări agricole care practică o agricultură intensivă și care au instalațiuni sistematice și inventarul viu și mort adecvat.
Art. IV În aplicarea decretului lege de reformă agrară, Ministrul Agriculturii și Domeniilor are controlul general al tuturor lucrărilor.

Nr. 193 din 9 aprilie 1945, p. 4

1327
1945 APRILIE 16
Comunicat al M.A.D. privind aplicarea legii reformei agrare

(…)
Orice împiedicare de a îndeplini legea de reformă agrară va fi aspru pedepsită
„TIMPUL” an IX, Nr. 2816 din 16 aprilie 1945, p. 5
Reforma agrară a condus, prin exproprierea celor 1.468.000 Ha, din care peste 1.109.000 Ha au fost împărțite țăranilor, iar 359.000 Ha au trecut în proprietatea statului, la modificări în structura economică și socială a statelor românești.
DE LUAT AMINTE!
ATUNCI, deși cu aproape trei sferturi de secol în urmă:
a) CLAR și PRECIS pentru a fi înțeles și aplicat cu exactitate și la timp;
b) Interes pentru agricultură;
„AZI”:
a) HAOS LEGISLATIV cu „prea” foarte multe legi dintre care multe imperfecte, multe neprofesioniste, multe tendențioase, care provoacă DEZORDINE în JUSTIȚIE.
b) Semnul întrebării (?) pentru agricultură… DIXIT!

     Profesor,

     ION PĂTRAȘCU
     Slatina, Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here