Acasă Învățământ FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

614
UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
 
 
MIJLOACE DETRANSPORT:
Autobuzele:
8 tur – ora 730/ retur – ora 1400
5 pentru ABA (Fostul OGA) tur   ora 715/ retur- ora 1530
Ruta: Gară – Hipermarket LIDL– Steaua – Lic. Metalurgic. – Vâlcea – L.P.S. – OMV – Colegiul Național Agricol Carol I. Autobuzul: 12 tur – ora 743 / retur – ora 1400
Ruta: Catedrală – Spital – A.C.R. – Romtelecom –L.P.S. – Colegiul Național Agricol Carol I
 
 
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Pentru anul universitar 2015/2016, situația numărului de locuri se prezintă astfel:
Domeniul: Inginerie şi management
– Cursuri de zi, cu durata de 4 ani:
– Specializarea: Inginerie economică în agricultură:
Număr de locuri BUGET – 30
– Număr de locuri TAXĂ – 70
Studenții pot beneficia de următoarele:
– Burse de excelență -750 lei/lună
– Burse de merit -500 lei/lună,
– Burse de ajutor social – 300 lei/lună
Studenții se pot caza în campusul facultății cu o taxă de 60 lei/lună
– Învățământ la distanță, cu durata de 4 ani:
Specializări:
– Inginerie economică în agricultură
Număr de locuri TAXĂ – 150
– Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism
Număr de locuri TAXĂ – 150
– Inginerie economică în agricultură- Taxă este de 2,100 lei
– Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism- Taxa este de 2,400 lei
Pe parcursul studiilor, studentul poate obține următoarele calificări:
– Certificat Cambridge;
– Certificat pentru pregătirea personalului didactic (Modul psihopedagogic);
 
PROBE DE CONCURS
Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română/limba maternă sau matematică, susținerea interviului are loc în aceeaşi zi cu înscrierea.
 
 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
 
FILIALA SLATINA
STRADA Streharet, Nr: 150 Slatina
Tel: +40249-435-953; Fax: 024943.59.53
Email:
 
 
ADMITERE  2015
 
STUDENȚII NOȘTRI DE LA CURSURILE DE ZI, PRIMESC DE LA UNIVERSITATE ÎN FIECARE AN PATRU MILIARDE LEI SUB FORMĂ DE BURSE ȘI SCUTIRI DE TAXE
 
1 30 SEPTEMBRIE înscrierea şi susținerea interviului
Actele necesare:
– Diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau adeverință pentru promoția 2015– în care să se specifice pe verso probele   susținute şi media aferentă fiecărei probe. Prezentarea diplomei în original este   obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanțare de la buget, până la data de 30 iulie 2015.
– Foaia matricolă clasele IXXII;
– Certificat de naştere (copie legalizată);
– Certificat de căsătorie (copie legalizată) dacă este cazul;
– Copie Buletin identitate sau Carte identitate;
– 4 fotografii (tip buletin);
– Adeverință medicală;
– Taxa de înscriere;
– Cererea de înscriere (formular tip)
30 SEPTEMBRIE afişarea rezultatului inițial
1 – 30 SEPTEMBRIE încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații admişi pe locurile de la buget şi taxă de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii pentru candidații admişi pe locurile cu taxă).
30 SEPTEMBRIE afişarea rezultatului final
Pentru anul universitar 2015/2016, TAXELE sunt:
– 100 lei taxa de înscriere;
– 50 lei taxa de înmatriculare;
– 2.300lei/an taxa de şcolarizare pentru studenții admişi cu taxă (prima tranşă 1100 lei).
 
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
 
 
• Decan: Prof. univ. dr. Toma Adrian DINU
• Director filială: Prof. univ. dr. Ion BOZGĂ
 
 
 
OBIECTIVELE FACULTĂȚII
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală- filiala Slatina a fost înființată în anul 1999, este autorizată și acreditată pe baza H.G. nr. 535/1999, apărută în M.O. nr.639/07.12.2000. Absolvenții facultății pot ocupa locuri de muncă în sectoare de activitate, precum: comerț/marketing, agricol,/servicii, agroindustrial, consultanță, administrație, mass-media.
Facultatea este de stat, autorizată şi acreditată prin hotărârea ARACIS nr.3931/03.05.2010.
 
STRUCTURA FACULTĂȚII
În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală numără 2973 studenți şi are următoarea structură organizatorică:
– ÎNVĂȚĂMÂNT CURSURI DE ZI – cu durata de 4 ani, pentru specializările:
– „Inginerie economică în agricultură”, cu sediul în Slatina 360 studenți, din care 261 cu taxă.
– ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, cu specializările: „Inginerie economică în agricultură” şi „Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism”. Durata studiilor este de 4 ani.
 
 
ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT
• Masterat, cursuri de zi, cu durata de 2 ani, cu specializările:
– Management şi dezvoltare rurală;
– Managementul calității şi inovației în domeniul
agroalimentar;
– Management în agroturism şi alimentație publică;
– Management în Agribusiness.
– Management în Audit Intern
* Capacitate maximă de şcolarizare – 50 locuri alocate pentru fiecare specializare
 
DEPARTAMENTELE FACULTĂȚII
– În cadrul facultății există două departamente:
•Departamentul de Management şi Marketing
Director Departament : Conf. univ. dr. Elena STOIAN
•Departamentul de Economie, Contabilitate şi Agroturism
Director Departament: Prof. univ. dr. Ion DONA
În ansamblul său, facultatea dispune de 57 cadre didactice, din care 12 profesori, 17 conferențiari, 24 şefi de lucrări, restul fiind asistenți universitari.
În cadrul facultății există personalități academice şi ştiințifice de prestigiu, care sunt membre ale diferitelor organisme ştiințifice din țară şi străinătate.
 
 
INSTRUIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ A STUDENȚILOR
Facultatea pune accent pe instruirea temeinică a studenților în vederea acumulării de cunoştințe solide teoretice şi practice în domeniul ştiințelor tehnice şi economice aplicate în agricultură. Astfel, în cele 5 laboratoare dotate cu tehnică de calcul, studenții învață utilizarea şi programarea pe calculator. Practica studenților se desfăşoară atât în cadrul facultății, cât şi în cadrul unităților de profil (M.A.D.R., Stațiunea de Cercetare Caracal, S.C. LONGIN S.R.L. etc.). O atenție deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie pe durata a 6 semestre. A doua limbă modernă este la alegere (franceză, germană, spaniolă, italiană). Facultatea a încheiat parteneriat cu British Council pentru organizarea cursurilor de limba engleză şi obținerea atestatului Cambridge.
 
 
BAZA MATERIALĂ
Facultatea dispune de:
• 2 laboratoare dotate cu 100 calculatoare conectate fulltime la Internet;
• un laborator dotat cu 30 calculatoare pentru învățarea şi aprofundarea limbilor moderne;
• o bibliotecă modernă, cu peste 5000 volume de specialitate, dotată cu calculatoare   conectate la Internet şi un copiator performant;
• un laborator dotat cu aparatură audiovideo (tv LCD, videoproiectoare, camere video digitale);
• săli şi amfiteatre necesare derulării procesului de învățământ, dotate cu tehnică modernă;
• autocar de 50 locuri şi microbuz cu 20 de locuri pentru efectuarea excursiilor de studiu şi aplicațiilor practice pe teren.
• Centru de Practică – Moara Domnească.
 
COLABORĂRI
Facultatea de Management colaborează pe linie academică şi ştiințifică cu Universitățile de   Ştiințe Agronomice din Timişoara, ClujNapoca, Iaşi şi Craiova, cu Institutul de Cercetare    Dezvoltare pentru Economie Agrară din cadrul ASAS, Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică ș.a.
În ultimii ani sau dezvoltat relații de colaborare
internațională cu universități din țările vesteuropene, în vederea schimburilor de studenți şi cadre didactice: École Nationale Superieure d’Agriculture, Rennes, Angers şi Lille – Franța, Université Catholique de Louvaine Belgia, Università di Studi Agricole e Forestale din Florenta Italia, Institutul Agronomic din Lisabona Portugalia, The Royal Veterinary and Agricultural University din Copenhaga Danemarca, The Queen’s University din Belfast şi Reaseheath College din Marea Britanie.
 
 
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală a inițiat și derulat programe de colaborare și cercetare de tipul AGRAL, EXCELENȚĂ, TEMPUS, ERASMUSSOCRATES, TEMPER, RALP, LEONARDO, CNFIS, CNCSIS, BANCA MONDIALĂ, BIOTECH, PROGRAME SECTORIALE, POSDRU, PARTENERIATE ÎN   DOMENII PRIORITARE, care vizează în principal alinierea programului de învățământ la cerințele standardelor internaționale, realizarea de mobilități ale cadrelor didactice şi studenților pentru efectuarea unor stagii de studii de scurtă şi lungă durată în universitățile din țările   vesteuropene. Prin aceste programe facultatea a beneficiat de o serie de dotări pentru sălile de curs și laborator.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here